شبکه چيست؟


شبکه شاخه ای از کامپيوترهاست که به هم متصل شده اند. اکثر اوقات تمام کامپيوترها روی یک شبکه دارای آدرسهای IP مشابه هستند. تمام آنها در یک خيابان قرار دارند.
در این رابطه، ٣ کلاس آدرس با نامهای A ،B C وجود دارد. شبکه کلاس A وقتی است که کامپيوترهای روی شبکه دارای اولين اکتت یکسان ميباشند. شبکه کلاس B شبکه ای است که کامپيوترهای آن دارای دو اکتت اول یکسان ميباشند و کلاس C وقتی است که تمام اکتت ها بجز آخری برابرند.
اگر در این مورد بيشتر فکر کنيد، در می یابيد که کلاس A ميتواند دارای ٢۵۵ شبکه کلاس B باشد و هر کلاس B ميتواند ٢۵۵ شبکه کلاس C داشته باشد. البته نيازی نيست که اینها را به خاطر بسپارید و فقط
بدانيد که به کمک این عبارات بزرگی شبکه مشخص ميشود.
یکی از روشهای معمول برای بيان اندازه شبکه، بيان CIDR ميباشد که به شکل 24/0.1.168.192 ميباشد.
یعنی 192.168.1 شبکه کلاس C است. 24/ یعنی این که اولين ٢۴ بيت آدرس (٣ اکتت اول) همه برابرند.
بدنبال آن، کلاس A باید 8/  و کلاس B بصورت 16/ باشد.
لازم به ذکر است که کلاسهای شبکه بسيار پيچيده تر از این ميباشند و البته شما نيازی به دانستن آنها ندارید و همين مقدار کافی است تا متوجه گفته های افراد نوشته های کتابها شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *