مفاهيم اوليه شبکه

مفاهيم اوليه شبکه شبكه: از به هم پيوستن چند کامپيوتر به يکديگر و برقراری ارتباط بين آنها يک شبکه تشکيل می گردد. Lan: به شبکه محلی که در آن کامپيوتر ها نزديک به هم بوده و ارتباط آنها از طريق Hub ،Switch و يا Wireless باشد اطلاق می شود. Intranet و Internet: منظور از اينترانت همان شبکه […]

ادامه مطلب