شبکه چيست؟

شبکه چيست؟ شبکه شاخه ای از کامپيوترهاست که به هم متصل شده اند. اکثر اوقات تمام کامپيوترها روی یک شبکه دارای آدرسهای IP مشابه هستند. تمام آنها در یک خيابان قرار دارند. در این رابطه، ٣ کلاس آدرس با نامهای A ،B C وجود دارد. شبکه کلاس A وقتی است که کامپيوترهای روی شبکه دارای […]

ادامه مطلب

آدرس IP چيست؟

آدرس IP چيست؟ آدرس IP یک آدرس پروتکل اینترنت است که خيلی شبيه آدرس پستی است. IP ها به چهار اکتت شکسته ميشوند که توسط نقطه از هم جدا ميشوند و هر اکتت ميتواند دارای عددی بين ٠ تا ٢۵۵ باشد. برای مثال 231.61.5.6 و 10.10.254.34 ،192.168.0.1 ميباشند معتبر IP های آدرس IP های معتبر […]

ادامه مطلب